Veskitammi 8, Laagri
+372 5695 5602
info(ät)laagrikogudus.ee

Põhikiri

Laagri Kristliku Koguduse põhikiri

I Üldsätted

1. Koguduse nimi on Laagri Kristlik Kogudus ja asukoht Saue vald.
2. Koguduse õpetuse aluseks on Piibli Vana ja Uue Testamendi kanoonilised raamatud.

II Eesmärk ja selle saavutamise viisid

3. Koguduse tegevuse eesmärkideks on:
1) levitada Piibli õpetust ja kuulutada Kristuse evangeeliumi Jumala riigist koguduse ürituste ja liikmete igapäevase suhetevõrgu kaudu;
2) kasvatada Piibli õpetuse tundmist;
3) töötada kristlike väärtuste, ausameelsuse ja kõlbluse kasvatamise nimel;
4) arendada koostööd teiste kogudustega ja organisatsioonidega nii kodu- kui välismaal;
5) olla usaldusväärseks partneriks kohalikule omavalitsusele ja riigi ametikandjatele;
6) teha sotsiaaltööd aitamaks raskustesse sattunud inimesi;
7) esindada ja kaitsta koguduse liikmete soovil nende huve riigi ja kohaliku omavalitsuse organite ja asutuste ning avalik-õiguslike ja eraõiguslike isikute ees.

4. Koguduse eesmärkide saavutamise abinõudeks on:
1) jumalateenistuste, evangelisatsiooni- jm. koosolekute, konverentside, seminaride, kontsertide jmt. korraldamine;
2) vaimulike talituste läbiviimine, sealhulgas kodudes, õppeasutustes, haiglates, vanade- ja hooldekodudes, kinnipidamisasutustes ja mujal;
3) laste ja noorte vaimulik ja kõlbeline kasvatamine, piiblikoolide, huvialaringide, seminaride, suvekoolide ja laagrite jmt. korraldamise kaudu;
4) meeste, naiste ja teiste sihtgruppide ürituste, huvialaringide ja töörühmade moodustamine ning nende töö juhtimine;
5) pastorite, diakonite ja diakonisside ametisse õnnistamine ning koguduse tööle seadmine;
6) usuteemaliste jm. trükiste toimetamine, trükkimine ja levitamine;
7) sotsiaalsete vajadustega inimeste abistamine ning humanitaarabi jagamine ja vahendamine;
8) misjonitöö arendamine ja toetamine; stipendiumite ja toetuste jagamine;
9) koguduse tööpunktide ja uute koguduste rajamine;
10) muusikaliste kollektiivide asutamine, nende töö korraldamine ja avalike kontsertide organiseerimine.

III Liikmed

5. Koguduse liikmeks võetakse vastu isikliku kirjaliku avalduse alusel vaimulikult uuestisündinud ja usus ristitud inimesi. Koguduse liikme elu ja usulised tõekspidamised peavad vastama koguduse põhimõtetele. Noorem kui 15-aastane laps võib kuuluda kogudusse oma vanemate või eestkostja loal.

6. Koguduse liikmeks vastu võtmise otsustab juhatus.

7. Koguduse liige:
1) elab ja töötab evangeeliumi õpetuse kohaselt ning on nii usuelus, käitumises ja ausameelsuses eeskujuks kaasinimestele;
2) järgib koguduse põhikirja;
3) arvestab oma vaimulikus tegevuses koguduse vaimulike, juhatuse ja üldkoosoleku otsuseid ja soovitusi;
4) toetab kogudust võimaluste piires vabatahtlike rahaliste ja muude materiaalsete vahenditega, kusjuures kogudusele annetatud või kingitud vara ei kuulu tagastamisele.

8. Kõigil teovõimelistel vähemalt 18-aastastel koguduse liikmetel on õigus valida ja olla valitav koguduse juhtiv- ja tööorganitesse ning revisjonikomisjoni.

9. Koguduse liikmel on õigus:
1) osa võtta koguduse üldkoosolekust hääleõigusega;
2) kirjalikult volitada teist koguduse liiget end esindama üldkoosolekul;
3) pöörduda suuliselt või kirjalikult koguduse juhtiv- või tööorganite poole oma ettepanekutega, soovidega ja saada teavet koguduse õpetust ja tegevust puudutavates küsimustes;
4) lahkuda kogudusest, teatades enne oma otsusest kirjalikult koguduse juhatusele.

10. Piibli põhimõtteid või koguduse põhikirja rikkunud või eiranud või koguduse tööst kauemat aega eemal olnud liige võidakse kustutada juhatuse otsuse alusel koguduse liikmete nimekirjast. Koguduse juhatus teatab väljaarvatavale väljaarvamise otsusest ja selle põhjusest kirjalikus vormis kogudusele teadaoleval aadressil.

11.Koguduse liikmed ei või samaaegselt kuuluda teiste koguduste liikmeskonda.

IV Juhtimine

12. Koguduse juhtorganiteks on:
1) üldkoosolek;
2) juhatus.

13. Üldkoosolek on koguduse kõrgeimaks juhtorganiks. Üldkoosolek kutsutakse juhatuse poolt kokku vähemalt üks kord aastas. Üldkoosolek kutsutakse juhatuse poolt kokku ka siis, kui seda põhjendatud nõudmisel soovib vähemalt viiendik koguduse liikmetest. Üldkoosoleku kokkukutsumise aeg ja päevakord teatatakse koguduse liikmetele vähemalt 15 päeva enne koosolekut vähemalt kahel jumalateenistusel.
Üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata osavõtjate arvust.
Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud või esindatud liikme; koguduse põhikirja vastuvõtmisel ja muutmisel on vajalik üle 2/3 koosolekul osalenud või esindatud liikme poolt häälte olemasolu.
Üldkoosoleku otsusega võidakse küsimusi otsustada salajasel hääletamisel.

14. Koguduse üldkoosolek:
1) kuulab ära pastori ja revidendi aruanded;
2) kinnitab majandusaasta aruande ja eelarve;
3) valib juhatuse ja revidendi;
4) kinnitab koguduse põhikirja ja selle muudatused;
5) vajadusel lahendab koguduse arengut ning usu- ja majanduselu puudutavad erimeelsused
6) otsustab kogudusele kuuluvate kinnisasjade ja põhivara koormamise piiratud asjaõigustega ning võõrandamise küsimused;
7) otsustab koguduse tegevuse lõpetamise ja määrab likvideerimiskomisjoni;
8) valib ja vabastab ametist juhatuse ettepanekul koguduse pastori ja abipastorid;
9) otsustab liitumise eri organisatsioonidega või nendest lahkumise.

15. Juhatus valitakse juhatuse poolt kinnituse saanud kandidaatide hulgast üldkoosoleku poolt viieks aastaks. Koguduse pastor kuulub juhatusse ametikoha järgi.
Juhatuse suuruseks on kolm kuni viis liiget. Juhatus valib oma liikmete hulgast esimehe ja aseesimehe.

16. Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt pooled juhatuse liikmetest.
Juhatuse otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud juhatuse liikmetest. Juhatuse liikmetel on sõnaõigus kõikidel koguduse tööorganite koosolekutel.

17. Juhatuse ülesanded on:
1) koguduse juhtimine ja esindamine;
2) üldkoosoleku kokkukutsumine ja läbiviimine;
3) palgaliste töötajate ja vabatahtlike töötegijate tööle määramise ja töölt vabastamise otsustamine;
4) koguduseliikmete arvestus;
5) koguduse raamatupidamise korraldamine ning selle üle kontrolli tagamine;
6) koguduse vara kasutamise ja käsutamise küsimuste (välja arvatud üldkoosoleku pädevusse kuuluvates küsimustes) otsustamine.
18. Koguduse juhatuse esimehel ja juhatuse aseesimehel on kummalgi õigus üksinda esindada kogudust kõigis küsimustes. Ülejäänud juhatuse liikmetel on õigus esindada kogudust ainult ühiselt.

 

V Koguduse vaimulikud talitused, vaimulikud ja nende teenistusriietus

19. Koguduse vaimulikeks talitusteks on ristimine, koguduse liikmeks õnnistamine, palvetamine võidmisega, püha õhtusöömaaeg, kihlus, laulatus, lapse õnnistamine, õnnistus- ja pühitsustalitus, matus, vaimulikuks ordineerimine, pastori, diakoni, diakonissi, jutlustaja ja nende abi ametisse õnnistamine.

20. Koguduse vaimulikud on:
1) pastor ja abipastorid, kes on koguduse vaimuliku töö juhid;
2) diakonid ja diakonissid, kes on pastori abilised.

21. Koguduse vaimulike teenistusriietuseks on üldlevinud pidulik riietus.

22. Koguduse pastor:
1) on koguduse vaimuliku töö juht;
2) viib läbi vaimulikke talitusi ning juhib ja koordineerib nende läbiviimist ka teiste vaimuliku töö tegijate poolt;
3) esitab üldkoosolekule aruande koguduse tegevusest;
4) tagab üldkoosoleku otsuste elluviimise;
5) annab oma tööst jooksvalt aru juhatusele;
6) suunab koguduse juhtiv- ja tööorganite tegevust; vastutab juhtiv- ja tööorganite töö vaimuliku taseme eest.

23. Koguduse abipastor(id)
1) Koguduse pastor võib määrata endale abipastori, määrates tema volituste ulatuse ning andes selle kinnitamiseks üldkoosolekule.
2) Abipastor asendab pastori äraolekul pastorit oma volituste piires.
3) Pastori ja abipastori puudumisel erakorralistel asjaoludel juhib koguduse tööd kuni järgmise üldkoosolekuni koguduse juhatus.

24. Koguduse pastoriks ja abipastoriteks valitakse vastava usuteadusliku ettevalmistuse või erijuhul praktiliste kogemustega, vajalike eeldustega, usuliselt aktiivsed, laia silmaringiga, laitmatute elukommetega isikud.

25. Koguduse pastor ja abipastorid valitakse viieks aastaks. Diakonid ja diakonissid valitakse vastavalt koguduse töö vajadustele. Koguduse pastori, abipastori, diakoni ja diakonissi võib tagasi kutsuda samas korras nende valimisega.

26. Koguduse pastorite, diakonite ja diakonisside tööjaotuse, tööaja ja kohustused otsustab juhatus. Koguduse pastorid, diakonid ja diakonissid vastutavad juhatuse poolt antud tööülesannete täitmise eest ja annavad oma tööst aru juhatusele.

VI Koguduse tulu ja kulud

27. Koguduse finants-majanduslik tegevus toimub eelarve alusel.
28. Koguduse tulu kasutatakse koguduse põhikirjalise tegevuse tagamiseks.

VII Revideerimine ja tegevuse lõpetamine

29. Koguduse üldkoosolek valib kaheks aastaks revidendi koguduse finantsmajandusliku
tegevuse ja asjaajamise kontrollimiseks.

30. Revident:
1) kontrollib vähemalt üks kord aastas juhatuse finants-majanduslikku tegevuse vastavust kinnitatud eelarvele;
2) esitab kontrollakti koos järelduste ja ettepanekutega koguduse juhatusele;
3) esitab revisjoni tööaruande ja arvamuse korralisele üldkoosolekule;
4) võib igal ajal kontrollida koguduse kassat ning raamatupidamist;
5) ei või samal ajal olla koguduse juhatuse liige.

31. Otsus koguduse tegevuse lõpetamisest võetakse vastu üldkoosolekul vähemalt 3/4 häälteenamusega.
32. Peale tegevuse lõpetamise otsuse vastuvõtmist moodustab juhatus likvideerimiskomisjoni. Viimane teostab koguduse varade revisjoni ning määrab nende edasise kuuluvuse. Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist allesjäänud vara antakse üle Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste
Liidule.

Käesolev põhikiri on vastu võetud koguduse asutamiskoosolekul 26. septembril 2010.a. Täiendatud koguduse üldkoosolekul 20.oktoobril 2019. a.